Privacybeleid van de VOLKSMAKELAAR

Wat doet de VOLKSMAKELAAR ter bescherming van je gegevens?

De Volksmakelaar beoogt met dit Privacybeleid je duidelijkheid te verschaffen hoe zij omgaat met jouw Persoonsgegevens. De Volksmakelaar is de verantwoordelijke voor het verwerken van Persoonsgegevens van (potentiële) klanten en/of opdrachtgevers. Je wordt beschouwd als (potentiële) opdrachtgevervan de Volksmakelaar.

De Volksmakelaar hecht zeer veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze (potentiële) klanten en/of opdrachtgevers. De Volksmakelaar zal op een behoorlijke en zeer zorgvuldige wijze omgaan met jouwPersoonsgegevens. Jouw Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Volksmakelaar heeft de verwerking van Persoonsgegevens gemeld bij het Meldingsregister van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voor onze dienstverlening verzamelen, gebruiken en bewaren wij Persoonsgegevens. In dit Privacybeleid lees je welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Bij de Volksmakelaar vinden we je privacy belangrijk. Dit betekent dat we nooit zonder jouw toestemming je Persoonsgegevens zullen verkopen of verhuren aan derden.

Welke gegevens verzamelt de Volksmakelaar?Welke gegevens verzamelt de Volksmakelaar?

Wij verzamelen de volgende Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum, -land en -plaats
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Huwelijks- of partnerschapsgoederenregime
 • Contact- en adresgegevens, correspondentiegegevens
 • Inkomensgegevens
 • Burgerservicenummer, ander(e) identificatienummer(s) en/of buitenlands fiscaal identiteitsnummer(s)
 • Apparaat gegevens (zoals IP-adressen, advertising ID’s en andere identifiers)
 • Locatiegegevens
 • Gebruiksgegevens (data over je gebruik van onze producten en diensten)
Waarvoor gebruikt de Volksmakelaar mijn persoonsgegevens?

Wij gebruiken de door ons verzamelde persoonsgegevens voor:

 • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten en/of opdrachtgevers, het onderhouden of beheren van de relatie met onze klanten en/of opdrachtgevers alsmede het uitvoeren van de gemaakte overeenkomsten met onze klanten en/of opdrachtgevers;
 • Het verrichten van analyses van Persoonsgegevens ten behoeve van statistische, strategische en wetenschappelijke doeleinden;
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en serviceactiviteiten teneinde een relatie met een klant en/of opdrachtgever tot stand brengen, in stand houden dan wel uit te breiden, door middel van activiteiten zoals telemarketing, prospectusmarketing en versturen van e-mails;
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector. Daaronder wordt mede begrepen het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) (strafbare of laakbare) gedragingen gericht tegen de Volksmakelaar, haar klanten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
 • Serviceverlening aan onze klanten.
Hoe verwerkt de Volksmakelaar mijn persoonsgegevens?
Wij verwerken je Persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (voor zover van toepassing). Je kunt deze gedragscode hier vinden. Wij verkopen en verhuren je persoonsgegevens nooit aan derden zonder jouw toestemming.

We zullen je persoonsgegevens wel met anderen delen indien:

 • Dit naar onze mening noodzakelijk is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren;
 • Wij een wettelijke of juridische verplichting hebben om dit te doen;
 • Om misbruik, fraude en criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

Wij proberen altijd het delen van gegevens tot een minimum te beperken. Wanneer we gegevens met derden delen, zullen wij ervoor zorgen dat deze derde zorgvuldig met je gegevens omgaat.

We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen omonbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico's.

Indien je hier geen prijs op stelt, kan je contact met ons opnemen via info@devolksmakelaar.nl.

Hoe lang we je informatie bewaren:
We bewaren jouw informatie alleen zo lang als nodig is om de doelstellingen zoalsuitgelegd in dit beleid te kunnen halen. Als we jouw informatie niet langer hoevente gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen, of anonimiseren wij die zodat wij je niet kunnen identificeren.
Commercieel e-mailbeleid

Als je geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief van DE VOLKSMAKELAAR of haar dochters kun je je eenvoudig afmelden. Onder iedere nieuwsbrief tref je een afmeldmogelijkheid aan. Als je hier gebruik van maakt wordt jouw e-mail automatisch verwijderd en ontvang je de nieuwsbrief niet meer. Als je geen prijs stelt op informatie in de vorm van een nieuwsbrief per e-mail, kun je je op de volgende manieren uitschrijven.

Functioneel e-mailbeleid
Er zijn ook berichten van De Volksmakelaar die in beginsel geen wettelijke afmeldmogelijkheid kennen. Dit soort berichten zijn geen directe marketing omdat ze geen reclame-karakter hebben (geen 'spam'). Bijvoorbeeld berichtgeving over de Opdracht tot Dienstverlening, bezichtigingen, correspondentie en biedingen.
Website
De Volksmakelaar website gebruikt cookies om voorkeuren te bewaren. Wanneer je onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op jouw computer in de vorm van een cookie om je automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Een cookie is een klein bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om je persoonlijk te identificeren. Je kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van je browser. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van je browser. Voor het verzamelen van bezoekersgegevens maken wij onder andere gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordtaangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Googleverwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van het Privacybeleid kan door ons worden aangepast, indien nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving, daartoe aanleiding geven. Wij adviseren je dan ook om de tekst van ons Privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.
Wijzigingen
De informatie op deze website, inclusief de tekst van het Privacybeleid, kan op elk moment worden gewijzigd, zonder dat daarvoor een aankondiging is gedaan.
Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze website, inclusief disclaimers, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, welke in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.
Toepasselijkheid van dit privacybeleid

De bepalingen van dit Privacybeleid zijn van toepassing op de website van De Voksmakelaar waarvan het Internet adres (URL) eindigt op de Volksmakelaar.nl enVolkmakelaar.nl. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van De Volksmakelaar zijn verbonden.

Voor vragen over dit Privacybeleid en de wijze waarop de Volksmakelaar persoonsgegevens verwerkt, kan je een e-mail sturen naar info@devolksmakelaar.nl